W związku z sytuacją epidemiczną w kraju i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 i 530) wprowadzono następujące zmiany w „Regulaminie XLVI Olimpiady Wiedzy Technicznej” obowiązujące w okresie roku szkolnego 2019/2020:

  • w roku szkolnym 2019/2020 nie przeprowadza się zawodów III stopnia (centralnych) i nie wyłania się laureatów Olimpiady.
  • finalistami Olimpiady zostają uczestnicy zawodów II stopnia (okręgowych) zakwalifikowani do zawodów III stopnia, którzy uzyskali w zawodach II stopnia liczbę punktów wynoszącą co najmniej 0,7 średniej arytmetycznej punktacji trzech najlepszych uczestników zawodów w danej grupie tematycznej.

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami próg  punktowy uprawniający do otrzymania tytułu finalisty wynosi:

  • w grupie mechaniczno-budowlanej –  67,
  • w grupie elektryczno-elektronicznej- 64.